კვირა, თებერვალი 28, 2021
Follow Us
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net Самое современное лечение грыж

განათლება

განათლება

1200x550 1llkსა­ქარ­თვე­ლო­ში უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა წლი­დან წლამ­დე იხ­ვე­წე­ბა და უფრო ძლი­ე­რი და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ხდე­ბა. ქვეყ­ნის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ცენ­ტრი კი ცალ­სა­ხად თბი­ლი­სია. დე­და­ქა­ლაქ­ში არა­ერ­თი მა­ღა­ლი დო­ნის უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლი მდე­ბა­რო­ებს და მათ შო­რის კონ­კუ­რენ­ცი­აც საკ­მა­ოდ მძაფ­რია. სწო­რედ ამი­ტომ, ქარ­თვე­ლი ახალ­გაზ­რდე­ბის დიდი ნა­წი­ლი სტუ­დენ­ტო­ბის წლებს სწო­რედ თბი­ლის­ში ატა­რებს.

ახლა კი გთა­ვა­ზობთ რამ­დე­ნი­მე რჩე­ვას სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის, ვინც თბი­ლის­ში აპი­რებს სწავ­ლას.

სტუ­დენ­ტუ­რი ფას­დაკ­ლე­ბა

თბი­ლის­ში სტუ­დენ­ტუ­რი ფას­დაკ­ლე­ბის მი­ღე­ბას ბევრ ობი­ექ­ტზე ვერ შეძ­ლებთ, თუმ­ცა მა­ინც არის ასე­თე­ბი და მათ შე­სა­ხებ აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იცო­დეთ. სტუ­დენ­ტე­ბი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტით რომ შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი ტა­რი­ფით მგზავ­რო­ბენ, ეს ყვე­ლას­თვის ცნო­ბი­ლი ფაქ­ტია. გარ­და ამი­სა, ID ან სტუ­დენ­ტუ­რი ბა­რა­თის წარ­დგე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში თქვენ შეძ­ლებთ, ფას­დაკ­ლე­ბით შე­ი­ძი­ნოთ კი­ნო­თე­ატ­რე­ბის ბი­ლე­თე­ბი. აქვე გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ერთი ფაქ­ტიც, რომ ფას­დაკ­ლე­ბით კი­ნოს ბი­ლე­თე­ბის შე­ძე­ნას მხო­ლოდ სა­ლა­რო­ებ­ში შეძ­ლებთ. ონ­ლა­ინ ყიდ­ვის შემ­თხვე­ვა­ში კი თან­ხის სრუ­ლად გა­დახ­და მო­გი­წევთ. სტუ­დენ­ტე­ბი ასე­ვე ფას­დაკ­ლე­ბით სარ­გებ­ლო­ბენ თბი­ლის­ში გა­მარ­თუ­ლი სხვა­დას­ხვა ტი­პის ღო­ნის­ძე­ბე­ბის გარ­კვე­ულ ნა­წილ­ზეც, ამი­ტომ ბი­ლე­თე­ბის შე­ძე­ნამ­დე ეს სა­კი­თხი აუ­ცი­ლებ­ლად გა­არ­კვი­ეთ.

ბინა იქი­რა­ვე ჯგუ­ფე­ლებ­თან ერ­თად

სტუ­დენ­ტე­ბის დიდი ნა­წი­ლი თბი­ლის­ში მარ­ტო, მშობ­ლე­ბის­გან და­მო­უ­კი­დებ­ლად ცხოვ­რობს. ამი­ტომ უმ­ჯო­ბე­სია, თუ ბი­ნას ჯგუ­ფე­ლებ­თან ერ­თად იქი­რა­ვებთ ან იგი­რა­ვებთ. ამ შემ­თხვე­ვა­ში თქვენ ხარ­ჯებს მი­ნი­მუ­მამ­დე შე­ამ­ცი­რებთ. ეს ეხე­ბა რო­გორც ბი­ნის გა­და­სა­ხადს, ისე კო­მუ­ნა­ლურ თუ სხვა ხარ­ჯებს. თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი ბი­ნის მოს­ძებ­ნად კი SS.GE სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბაა. ეს არის უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის ყვე­ლა­ზე დიდი ონ­ლა­ინ პლატ­ფორ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რო­მელ­შიც არა­ერ­თი მა­ღალ­ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი სერ­ვი­სია ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი. მისი სა­შუ­ა­ლე­ბით თქვენ შეძ­ლებთ, თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი ლო­კა­ცი­ის მი­ხედ­ვით მო­ძებ­ნოთ ბინა. პლატ­ფორ­მა­ში ჩა­შე­ნე­ბუ­ლი ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი კი იმა­საც გე­ტყვით, ბი­ნის ფასი რამ­დე­ნად შე­ე­სა­ბა­მე­ბა მის რე­ა­ლურ ღი­რე­ბუ­ლე­ბას და ასე ზედ­მე­ტი ხარ­ჯე­ბის­გა­ნაც და­ზღვე­უ­ლი იქ­ნე­ბით. თბი­ლის­ში ბი­ნის ფასი ცენ­ტრა­ლურ და გარე უბ­ნებ­ში მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გან­სხვავ­დე­ბა. ამი­ტომ ბი­ნის მო­ძებ­ნას მა­ინ­ცდა­მი­ანც მთა­ვარ ქუ­ჩებ­ზე ნუ ეც­დე­ბით მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა თუ თქვე­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი იმ ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე­ობს. ეცა­დე­ბით ცენ­ტრი­დან შე­და­რე­ბით მო­შო­რე­ბით მო­ძებ­ნოთ ბინა და თან უნი­ვერ­სი­ტე­ტის­კენ მი­მა­ვა­ლი მარ­შრუ­ტიც გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ. თუ რამ­დე­ნი­მე ტრან­სპორ­ტის გა­მოც­ვლა მო­გი­წევთ და თან ბევრ დროს და­კარ­გავთ, მა­შინ რე­ა­ლუ­რად და­ნა­ზოგს ვერ გა­ა­კე­თებთ. სწო­რედ ამი­ტომ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ ყვე­ლა დე­ტა­ლი და გა­მო­ი­ყე­ნეთ SS.GE-ის ყვე­ლა ინო­ვა­ცი­უ­რი ფუნ­ქცია, რომ თქვენ­თვის ოპ­ტი­მა­ლუ­რი ვა­რი­ან­ტი შე­არ­ჩი­ოთ.

გაც­ვლი­თი პროგ­რა­მე­ბი

სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბუ­ლი უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბის სტუ­დენ­ტებს არა­ერთ გაც­ვლით პროგ­რა­მა­ში შე­უძ­ლი­ათ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბა. ამ დრო­ის­თვის სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი „ერას­მუ­სის“ პროგ­რა­მაა, რო­მე­ლიც ევ­რო­კავ­ში­რის მიერ ფი­ნანსდე­ბა. მისი მი­ზა­ნი ფორ­მა­ლუ­რი და არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­შე­წყო­ბაა. სა­უ­კე­თე­სო შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს ახალ­გაზ­რდებს ჩა­ერ­თონ რო­გორც ანა­ზღა­უ­რე­ბად პროგ­რა­მებ­ში, რომ­ლე­ბიც სრუ­ლა­დაა და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი, ისე მო­ხა­ლი­სე­ობ­რივ პროგ­რა­მებ­ში.

ბიბ­ლი­ო­თე­კა

უკა­ნას­კნელ წლებ­ში მსოფ­ლი­ოს თით­ქმის ყვე­ლა ბესთსე­ლე­რი ავ­ტო­რი და წიგ­ნი ითარ­გმნე­ბა და გა­მო­ი­ცე­მა ქარ­თულ ენა­ზე. სტუ­დენ­ტებს კი, რომ­ლე­ბიც რო­გორც წესი შე­ზღუ­დუ­ლი ბი­უ­ჯე­ტით ცხოვ­რო­ბენ, ახა­ლი წიგ­ნე­ბის ყიდ­ვის ნაც­ვლად, მათი ბიბ­ლი­ო­თი­ე­კი­დან გა­მო­ტა­ნა შე­უძ­ლი­ათ. მათ, ვი­საც სა­ჯა­რო სივ­რცე­ებ­ში კი­თხვა უყ­ვარს, ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში შე­უძ­ლი­ათ გა­ეც­ნონ მსოფ­ლიო და ქარ­თულ კლა­სი­კა­სა და თა­ნა­მედ­რო­ვე ლი­ტე­რა­ტუ­რას. ხოლო მათ, ვი­საც კი­თხვა სახ­ლში ურ­ჩევ­ნია, შე­უძ­ლია წიგ­ნე­ბი სა­კუ­თა­რი უბ­ნის ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბი­დან ითხო­ვონ. მო­ი­ძი­ეთ ინ­ფორ­მა­ცია თბი­ლი­სის სხვა­დას­ხვა უბან­ში მდე­ბა­რე ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბის შე­სა­ხებ და თქვენ­თვის ყვე­ლა­ზე მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი ვა­რი­ან­ტის წევ­რი გახ­დით.

სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო კლუ­ბი

ყვე­ლა უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში არის სხვა­დას­ხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბის კლუ­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც სტუ­დენ­ტებს ახალ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის სხა­დას­ხვა გზებს სთა­ვა­ზო­ბენ. კლუ­ბე­ბის არ­ჩე­ვა თქვე­ნი ინ­ტე­რე­სე­ბის მი­ხედ­ვით შე­გიძ­ლი­ათ. კლუ­ბის წევ­რო­ბა კი თქვე­ნი პრო­ფე­სი­ის თე­ო­რი­უ­ლად და­უფ­ლე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად, მის პრაქ­ტი­კა­ში დახ­ვე­წა­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ. გარ­და ამი­სა, თქვენ მი­ი­ღებთ ბევრ სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ას და გა­იც­ნობთ ახალ ადა­მი­ა­ნებს. სა­ბო­ლო­ოდ კი ეს ყვე­ლა­ფე­რი, თქვენს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას შე­უ­წყობს ხელს.

წყარო: marao.ge

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება

1493545810 samagistro gamocdaშეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი საერთო სამაგისტრო გამოცდის  შედეგებს აქვეყნებს. შედეგების ნახვა  მსურველებს გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე შეუძლიათ, სადაც   ამავდროულად სააპელაციო განაცხადის შევსებაცაა შესაძლებელი.

სააპელაციო განაცხადები მიიღება 19 აგვისტოს 10:00 საათიდან დაიწყება და  23 აგვისტოს 18:00 საათამდე მხოლოდ ელექტრონულად ვებგვერდებზე online.naec.ge და www.naec.ge გაგრძელდება.

სააპელაციო განაცხადის შევსებამდე საერთო სამაგისტრო გამოცდის მონაწილემ უნდა გადაიხადოს აპელაციის საფასური. 

აპელაციის საფასურს აპლიკანტი  იხდის სააპელაციო განაცხადის შევსებამდე. ერთი საგნის გასაჩივრების საფასური 50 ლარია.

 

 

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება

gamocdaერთიანი ეროვნული გამოცდების ახალი მოდელით 2020 წლიდან აბიტურიენტები სამ სავალდებულო გამოცდას შემდეგ საგნებში ჩააბარებენ: ქართულ ენასა და ლიტერატურაში, უცხოურ ენაში და ასევე მესამე გამოცდას, რომელიც დამოკიდებული იქნება პროგრამებზე. ტექნიკურ და საბუნებისმეტყველო მიმართულებებზე აბიტურიენტები მათემატიკას, ჰუმანიტარულზე – ისტორიას, ხოლო პროგრამის სპეციფიკიდან გამომდინარე, სოციალური ან საზოგადოებრივი მეცნიერების არჩევისას –  ისტორიას, ან მათემატიკას ჩააბარებენ.

გარდა ამისა, უმაღლესი სასწავლებლები, სურვილის შემთხვევაში, მეოთხე  გამოცდას შემდეგი  საგნების ჩამონათვალიდან დააწესებენ: ბიოლოგია, ქიმია, ფიზიკა, ზოგადი უნარები, გეოგრაფია, ლიტერატურა, სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება, სამოქალაქო განათლება.

სამედიცინო საგანმანათლებლო დაწესებულებების ინიციატივის გათვალისწინებით, ჯანდაცვის საგანმანათლებლო პროგრამებზე  სავალდებულო ოთხი გამოცდა იქნება:

1. ქართული ენა და ლიტერატურა
2. უცხოური ენა
3. ბიოლოგია
4. მათემატიკა/ქიმია/ფიზიკა – რომელთაგანაც აბიტურიენტი ირჩევს მინიმუმ ერთს. მეოთხე საგნისთვის გამოყოფილი იქნება კვოტირებული ადგილები, თითოეულ საგანზე არანაკლებ 30 პროცენტისა.

2019 წლის ჩათვლით, შემოქმედებით საგანმანათლებლო პროგრამებზე აბიტურიენტები სამ სავალდებულო გამოცდას და შემოქმედებით ტურს აბარებდნენ, 2020 წლიდან კი სახელოვნებო-შემოქმედბით/სასპორტო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩასარიცხად შემოქმედებით ტურთან ერთად აბიტურიენტმა სავალდებულოა ჩააბაროს: 1. ქართული ენა და ლიტერატურა. 2. უცხოური ენა.

აზერბაიჯანულ და სომხურენოვანი აბიტურიენტების ჩარიცხვა ძველი ფორმატით გაგრძელდება.

სტუდენტებისთვის გრანტი სამი საგნის მიხედვით გაიცემა. თუმცა, თუ უმაღლესმა სასწავლებელმა მეოთხე საგანი მოითხოვა, აბიტურიენტს დაფინანსების მოპოვების კიდევ ერთი შესაძლებლობა ექნება.

 

www.edu.aris.ge

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება

36874310 1084662231683017 8985519836083781632 n 1531209892 1024x568სექტემბერში სკოლებში ახალი ბუქები შევა, რომელიც ფაქტობრივად ბუქები აღარ არის და ლამის, სრულყოფილი კომპიუტერია და რომელსაც გაცილებით მეტი შესაძლებლობა ექნება, - ამის შესახებ განათლების მინისტრმა მიხეილ ბატიაშვილმა „პალიტრანიუსის“ გადაცემაში „360 გრადუსი“ განაცხადა.

მისი თქმით, წლის ბოლომდე ქვეყნის მასშტაბით 400-მდე სკოლა ინტერნეტით დაიფარება და ეს პროცესი გაგრძელდება.

„სექტემბერში ახალი ბუქები შევა, რომელიც ფაქტობრივად ბუქები აღარ არის და ლამის, სრულყოფილი კომპიუტერია და რომელსაც გაცილებით მეტი შესაძლებლობა ექნება. ბავშვებს შემოდგომიდან მეტ სიახლეს შევთავაზებთ. პირველი, რაც გავაუმჯობესეთ, ეს არის ტექნიკური პარამეტრები და მათი ხანგრძლივობა გაცილებით გაიზრდება. ისინი უზრუნველყოფილები იქნებიან, ფაქტობრივად, ისეთი „ნოუთბუქით“, რომელიც ყველა საჭიროებებს უზრუნველყოფს. ასევე, ჩვენ რაც ვუზრუნველვყავით არის ის, რომ თბილისსა და რეგიონებში წლის ბოლომდე 400 სკოლაში იქნება „ვაია ფაი“. ფაქტობრივად, სკოლების მესამედი იქნება დაფრული და ეს პროცესი გაგრძელდება“, - განაცხადა ბატიაშვილმა.

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
განათლება

maswavlebeliaxaliდღეს მთავრობის სხდომაზე განათლების მიმართულებით დადგენილების მიღება მოხდა. მათ შორის „მასწავლებლის პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაში“ შესაბამისი ცვლილებების შესახებ.

როგორც EDU.ARIS.GE-ს განათლების სამინისტროში განუმარტეს, განათლების მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში, სკოლებში სწავლების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით, მნიშვნელოვანია, რომ პრაქტიკოსმა მასწავლებელმა დაადასტუროს მინიმალური კომპეტენცია და აიმაღლოს სტატუსი. შესაბამისად, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით ასევე განისაზღვრა უფროსი მასწავლებლის სტატუსის მინიჭების განსაკუთრებული წესი:

  • იმ პრაქტიკოს მასწავლებელს (გარდა არაქართულენოვანი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების/სექტორების პრაქტიკოსი მასწავლებლისა), რომელიც 2020 წლის 31 იანვრის ჩათვლით ვერ მოიპოვებს უფროსი მასწავლებლის სტატუსს, საჯარო სკოლის დირექტორი საჭიროების შემთხვევაში გაუფორმებს ვადიან შრომით ხელშეკრულებას, ხოლო აღნიშნულ პოზიციას გამოაცხადებს ვაკანტურად.
  • ვაკანტურ პოზიციაზე კონკურსის წესით დასაქმდება პირი, რომელიც აკმაყოფილებს შესაბამის მოთხოვნებს („ზოგადი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 213 მუხლით მასწავლებლის განათლებისთვის დადგენილი მოთხოვნები).
  • ვაკანტურ პოზიციაზე შერჩეული პირის დანიშვნის შემდეგ პრაქტიკოს მასწავლებელს ვადიანი შრომითი ხელშეკრულება შეუწყდება.

 

www.edu.aris.ge

დაწერე კომენტარი (0 კომენტარი)
მოიწონეთ გვერდი

Search