პარასკევი, ივნისი 05, 2020
Follow Us
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

1200x550 1llkსა­ქარ­თვე­ლო­ში უმაღ­ლე­სი გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა წლი­დან წლამ­დე იხ­ვე­წე­ბა და უფრო ძლი­ე­რი და მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი ხდე­ბა. ქვეყ­ნის სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო ცენ­ტრი კი ცალ­სა­ხად თბი­ლი­სია. დე­და­ქა­ლაქ­ში არა­ერ­თი მა­ღა­ლი დო­ნის უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლე­ბე­ლი მდე­ბა­რო­ებს და მათ შო­რის კონ­კუ­რენ­ცი­აც საკ­მა­ოდ მძაფ­რია. სწო­რედ ამი­ტომ, ქარ­თვე­ლი ახალ­გაზ­რდე­ბის დიდი ნა­წი­ლი სტუ­დენ­ტო­ბის წლებს სწო­რედ თბი­ლის­ში ატა­რებს.

ახლა კი გთა­ვა­ზობთ რამ­დე­ნი­მე რჩე­ვას სტუ­დენ­ტე­ბის­თვის, ვინც თბი­ლის­ში აპი­რებს სწავ­ლას.

სტუ­დენ­ტუ­რი ფას­დაკ­ლე­ბა

თბი­ლის­ში სტუ­დენ­ტუ­რი ფას­დაკ­ლე­ბის მი­ღე­ბას ბევრ ობი­ექ­ტზე ვერ შეძ­ლებთ, თუმ­ცა მა­ინც არის ასე­თე­ბი და მათ შე­სა­ხებ აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა იცო­დეთ. სტუ­დენ­ტე­ბი სა­ზო­გა­დო­ებ­რი­ვი ტრან­სპორ­ტით რომ შე­ღა­ვა­თი­ა­ნი ტა­რი­ფით მგზავ­რო­ბენ, ეს ყვე­ლას­თვის ცნო­ბი­ლი ფაქ­ტია. გარ­და ამი­სა, ID ან სტუ­დენ­ტუ­რი ბა­რა­თის წარ­დგე­ნის შემ­თხვე­ვა­ში თქვენ შეძ­ლებთ, ფას­დაკ­ლე­ბით შე­ი­ძი­ნოთ კი­ნო­თე­ატ­რე­ბის ბი­ლე­თე­ბი. აქვე გა­სათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბე­ლია ერთი ფაქ­ტიც, რომ ფას­დაკ­ლე­ბით კი­ნოს ბი­ლე­თე­ბის შე­ძე­ნას მხო­ლოდ სა­ლა­რო­ებ­ში შეძ­ლებთ. ონ­ლა­ინ ყიდ­ვის შემ­თხვე­ვა­ში კი თან­ხის სრუ­ლად გა­დახ­და მო­გი­წევთ. სტუ­დენ­ტე­ბი ასე­ვე ფას­დაკ­ლე­ბით სარ­გებ­ლო­ბენ თბი­ლის­ში გა­მარ­თუ­ლი სხვა­დას­ხვა ტი­პის ღო­ნის­ძე­ბე­ბის გარ­კვე­ულ ნა­წილ­ზეც, ამი­ტომ ბი­ლე­თე­ბის შე­ძე­ნამ­დე ეს სა­კი­თხი აუ­ცი­ლებ­ლად გა­არ­კვი­ეთ.

ბინა იქი­რა­ვე ჯგუ­ფე­ლებ­თან ერ­თად

სტუ­დენ­ტე­ბის დიდი ნა­წი­ლი თბი­ლის­ში მარ­ტო, მშობ­ლე­ბის­გან და­მო­უ­კი­დებ­ლად ცხოვ­რობს. ამი­ტომ უმ­ჯო­ბე­სია, თუ ბი­ნას ჯგუ­ფე­ლებ­თან ერ­თად იქი­რა­ვებთ ან იგი­რა­ვებთ. ამ შემ­თხვე­ვა­ში თქვენ ხარ­ჯებს მი­ნი­მუ­მამ­დე შე­ამ­ცი­რებთ. ეს ეხე­ბა რო­გორც ბი­ნის გა­და­სა­ხადს, ისე კო­მუ­ნა­ლურ თუ სხვა ხარ­ჯებს. თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი ბი­ნის მოს­ძებ­ნად კი SS.GE სა­უ­კე­თე­სო სა­შუ­ა­ლე­ბაა. ეს არის უძ­რა­ვი ქო­ნე­ბის ყიდ­ვა-გა­ყიდ­ვის ყვე­ლა­ზე დიდი ონ­ლა­ინ პლატ­ფორ­მა სა­ქარ­თვე­ლო­ში, რო­მელ­შიც არა­ერ­თი მა­ღალ­ტექ­ნო­ლო­გი­უ­რი სერ­ვი­სია ინ­ტეგ­რი­რე­ბუ­ლი. მისი სა­შუ­ა­ლე­ბით თქვენ შეძ­ლებთ, თქვენ­თვის სა­სურ­ვე­ლი ლო­კა­ცი­ის მი­ხედ­ვით მო­ძებ­ნოთ ბინა. პლატ­ფორ­მა­ში ჩა­შე­ნე­ბუ­ლი ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი კი იმა­საც გე­ტყვით, ბი­ნის ფასი რამ­დე­ნად შე­ე­სა­ბა­მე­ბა მის რე­ა­ლურ ღი­რე­ბუ­ლე­ბას და ასე ზედ­მე­ტი ხარ­ჯე­ბის­გა­ნაც და­ზღვე­უ­ლი იქ­ნე­ბით. თბი­ლის­ში ბი­ნის ფასი ცენ­ტრა­ლურ და გარე უბ­ნებ­ში მნიშ­ვნე­ლოვ­ნად გან­სხვავ­დე­ბა. ამი­ტომ ბი­ნის მო­ძებ­ნას მა­ინ­ცდა­მი­ანც მთა­ვარ ქუ­ჩებ­ზე ნუ ეც­დე­ბით მი­უ­ხე­და­ვად იმი­სა თუ თქვე­ნი უნი­ვერ­სი­ტე­ტი იმ ქუ­ჩა­ზე მდე­ბა­რე­ობს. ეცა­დე­ბით ცენ­ტრი­დან შე­და­რე­ბით მო­შო­რე­ბით მო­ძებ­ნოთ ბინა და თან უნი­ვერ­სი­ტე­ტის­კენ მი­მა­ვა­ლი მარ­შრუ­ტიც გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ. თუ რამ­დე­ნი­მე ტრან­სპორ­ტის გა­მოც­ვლა მო­გი­წევთ და თან ბევრ დროს და­კარ­გავთ, მა­შინ რე­ა­ლუ­რად და­ნა­ზოგს ვერ გა­ა­კე­თებთ. სწო­რედ ამი­ტომ გა­ით­ვა­ლის­წი­ნეთ ყვე­ლა დე­ტა­ლი და გა­მო­ი­ყე­ნეთ SS.GE-ის ყვე­ლა ინო­ვა­ცი­უ­რი ფუნ­ქცია, რომ თქვენ­თვის ოპ­ტი­მა­ლუ­რი ვა­რი­ან­ტი შე­არ­ჩი­ოთ.

გაც­ვლი­თი პროგ­რა­მე­ბი

სა­ქარ­თვე­ლო­ში არ­სე­ბუ­ლი უმაღ­ლე­სი სას­წავ­ლებ­ლე­ბის სტუ­დენ­ტებს არა­ერთ გაც­ვლით პროგ­რა­მა­ში შე­უძ­ლი­ათ მო­ნა­წი­ლე­ო­ბის მი­ღე­ბა. ამ დრო­ის­თვის სა­ქარ­თვე­ლო­ში ერთ-ერთი ყვე­ლა­ზე პო­პუ­ლა­რუ­ლი „ერას­მუ­სის“ პროგ­რა­მაა, რო­მე­ლიც ევ­რო­კავ­ში­რის მიერ ფი­ნანსდე­ბა. მისი მი­ზა­ნი ფორ­მა­ლუ­რი და არა­ფორ­მა­ლუ­რი გა­ნათ­ლე­ბის ხელ­შე­წყო­ბაა. სა­უ­კე­თე­სო შე­საძ­ლებ­ლო­ბას აძ­ლევს ახალ­გაზ­რდებს ჩა­ერ­თონ რო­გორც ანა­ზღა­უ­რე­ბად პროგ­რა­მებ­ში, რომ­ლე­ბიც სრუ­ლა­დაა და­ფი­ნან­სე­ბუ­ლი, ისე მო­ხა­ლი­სე­ობ­რივ პროგ­რა­მებ­ში.

ბიბ­ლი­ო­თე­კა

უკა­ნას­კნელ წლებ­ში მსოფ­ლი­ოს თით­ქმის ყვე­ლა ბესთსე­ლე­რი ავ­ტო­რი და წიგ­ნი ითარ­გმნე­ბა და გა­მო­ი­ცე­მა ქარ­თულ ენა­ზე. სტუ­დენ­ტებს კი, რომ­ლე­ბიც რო­გორც წესი შე­ზღუ­დუ­ლი ბი­უ­ჯე­ტით ცხოვ­რო­ბენ, ახა­ლი წიგ­ნე­ბის ყიდ­ვის ნაც­ვლად, მათი ბიბ­ლი­ო­თი­ე­კი­დან გა­მო­ტა­ნა შე­უძ­ლი­ათ. მათ, ვი­საც სა­ჯა­რო სივ­რცე­ებ­ში კი­თხვა უყ­ვარს, ეროვ­ნულ ბიბ­ლი­ო­თე­კა­ში შე­უძ­ლი­ათ გა­ეც­ნონ მსოფ­ლიო და ქარ­თულ კლა­სი­კა­სა და თა­ნა­მედ­რო­ვე ლი­ტე­რა­ტუ­რას. ხოლო მათ, ვი­საც კი­თხვა სახ­ლში ურ­ჩევ­ნია, შე­უძ­ლია წიგ­ნე­ბი სა­კუ­თა­რი უბ­ნის ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბი­დან ითხო­ვონ. მო­ი­ძი­ეთ ინ­ფორ­მა­ცია თბი­ლი­სის სხვა­დას­ხვა უბან­ში მდე­ბა­რე ბიბ­ლი­ო­თე­კე­ბის შე­სა­ხებ და თქვენ­თვის ყვე­ლა­ზე მო­სა­ხერ­ხე­ბე­ლი ვა­რი­ან­ტის წევ­რი გახ­დით.

სა­უ­ნი­ვერ­სი­ტე­ტო კლუ­ბი

ყვე­ლა უნი­ვერ­სი­ტეტ­ში არის სხვა­დას­ხვა მი­მარ­თუ­ლე­ბის კლუ­ბე­ბი, რომ­ლე­ბიც სტუ­დენ­ტებს ახალ შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის სხა­დას­ხვა გზებს სთა­ვა­ზო­ბენ. კლუ­ბე­ბის არ­ჩე­ვა თქვე­ნი ინ­ტე­რე­სე­ბის მი­ხედ­ვით შე­გიძ­ლი­ათ. კლუ­ბის წევ­რო­ბა კი თქვე­ნი პრო­ფე­სი­ის თე­ო­რი­უ­ლად და­უფ­ლე­ბის პა­რა­ლე­ლუ­რად, მის პრაქ­ტი­კა­ში დახ­ვე­წა­სა და გან­ვი­თა­რე­ბის სა­შუ­ა­ლე­ბას მოგ­ცემთ. გარ­და ამი­სა, თქვენ მი­ი­ღებთ ბევრ სა­ინ­ტე­რე­სო ინ­ფორ­მა­ცი­ას და გა­იც­ნობთ ახალ ადა­მი­ა­ნებს. სა­ბო­ლო­ოდ კი ეს ყვე­ლა­ფე­რი, თქვენს პრო­ფე­სი­ო­ნა­ლად ჩა­მო­ყა­ლი­ბე­ბას შე­უ­წყობს ხელს.

წყარო: marao.ge

Comments powered by CComment

მოიწონეთ გვერდი

Search