სარედაქციო გზამკვლევი

სარედაქციო გზამკვლევი

ჩვენი რედაქცია ცდილობს აუდიტორიისადმი ანგარიშვალდებულებითა და პასუხისმგებლობით , ასევე რედაქციაში შეთანხმებული წესებითა და პრინციპებით გააშუქოს მოვლენები, შექმნას ჟურნალისტური ნაწაროებები.

ქვემოთ თქვენ, ჩვენი ორგანიზაციის მისიასთან ერთდ, გაეცნობით პრინციპებს და სახელმძღვანელო დოკუმენტებს, რომელთა გათვალისწინებითაც ჩვენ ვცდილობთ თქვენთვის ვიმუშაოთ.

ჟურნალისტიკა, ისევე როგორც ყველა სხვა პროფესია, არ არის სრულად დაზღვეული შეცდომებისგან. ჩვენ სხვადასხვა მეთოდით, ვცდილობთ შეცდომების პრევენციას.

თუ თვლით, რომ ჩვენი მცდელობის მიუხედავად, პირნათლად გვემუშავა თქვენი ინფორმირებისთვის, მაინც დავარღვიეთ ქვემოთ მოცემული რომელიმე პრინციპი, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ შემდეგ საბჭოებს:

  1. ჩვენი რედაქციის თვითრეგულირების საბჭო:

TEL: 577 724 740

Mail: guriatv@mail.com

გთხოვთ, სათაურის ველში მიუთითოთ – განცხადება თვითრეგულირების საბჭოს.

აქ თვქენს განაცხადს, თქვენი ჩართულობით განვიხილავთ ჩვენს ჟურნალისტებთან ერთად.

  1. სააპელაციო საბჭო, რომელიც შექმნილია სხვა რეგიონულ მაუწყებლებთან ერთად, აქ თქვენს განაცხადს განიხილავენ სააპელაციო საბჭოს წევრები: ნუგზარ სუარიძე, თამარ კარელიძე და თავმჯდომარე – ნათია კუპრაშვილი.

TEL: 577 724 740

Mail: guriatv@mail.com

გთხოვთ, სათაურის ველში მიუთითოთ – განცხადება სააპელაციო საბჭოს.

  1. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია – ეს არის პროფესიული გაერთიანება, რომლის მიერ ჩამოყალიბებულ 11 პრინციპსაც ჩვენი რედაქცია აღიარებს. ქარტიას შეგიძლიათ მიმართოთ აქ  https://www.qartia.ge/ka/mthavari-gverdis-aikonebi/article/30511

მისია:

ჩვენი მისიაა – თავისუფალი მედია სივრცის შექმნა გურიის რეგიონის მოსახლეობისათვისსადაც ყველას ექნება შესაძლებლობა ტელეკომპანია გურიაTV”–ის და ახალი მედია პლატფორმების საშუალებით მიიღოს და გაავრცელოს ინფორმაცია

 

პრინციპები:

სიზუსტე

სიზუსტე ნებისმიერი ახალი ამბის სიუჟეტის ქვაკუთხედია და, მეტწილად, სწორედ ის განაპირობებს აუდიტორიის ნდობას საბოლოო პროდუქტისადმი. მედიამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს მის მიერ დაბეჭდილი თუ გადმოცემული ამბის  ნამდვილობის უზრუნველსაყოფად. მედია ორგანიზაციამ შეცდომაში არ უნდა შეიყვანოს აუდიტორია და არ უნდა გაავრცელოს ყალბი ახალი ამბები. არსებითად, ეს ნიშნავს, რომ ნებისმიერი სიუჟეტი, ამბავი უნდა ეყრდნობოდეს სანდო წყაროს, ხოლო ფაქტები უნდა გადამოწმდეს. აქედან გამომდინარეობს ისიც, რომ სიზუსტე სისწრაფეზე მნიშვნელოვანია. აზრი არ აქვს პირველობას, თუ ინფორმაცია მცდარი აღმოჩნდა.

მიუკერძოებლობა

 მიუკერძოებლობა მედიის დამოუკიდებლობის გარანტია და გულისხმობს, რომ ჩვენი პროფესიული მოსაზრებები არ უნდა იყიდებოდეს და ექცეოდეს გავლენის ქვეშ, ხოლო პირადი რწმენა არ უნდა ახდენდეს გავლენას სიუჟეტზე, ამბავზე, რომელსაც ვქმნით.

ეს ბევრად მეტია, ვიდრე ორ მხარეს შორის ბალანსის შენარჩუნება, რადგან აზრთა სხვადასხვაობის ასახვასა და ინკლუზიურობას მოიაზრებს. აქ შეიძლება იგულისხმებოდეს არამხოლოდ პოლიტიკური თვალსაზრისი, არამედ კულტურული ლანდშაფტის მრავალფეროვნება, სხვადასხვა გენდერისა და სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანების, ქალაქსა თუ სოფლად მცხოვრები, ხანდაზმული თუ ახალგაზრდა, შეძლებული და ღარიბი მოსახლეობის შეხედულებები

სამართლიანობა

ეს ნიშნავს სამართლიანობას აუდიტორიის, წყაროებისა და იმ ადამიანების მიმართ, ვისაც ჩვენი მედიამასალა მოიცავს და/ან ეხება; სამართლიანობა, ასევე, მოიაზრებს ახალი ამბებზე მომუშავე ყველა თანამშრომლის პატივისცემას და თანაბარ მოპყრობას. ყველა პირს, რომელსაც ესა თუ ის მასალა ეხება, უნდა ჰქონდეს უფლება, უპასუხოს ნებისმიერ ბრალდებას და გადმოსცეს ამბის საკუთარი ვერსია, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სხვაგვარად შეუძლებელია, გარკვეული მტკიცე სარედაქციო მიზეზებიდან გამომდინარე.

ინტერესთა კონფლიქტი

ამვარ კონფლიქტად ჩვენ განვიხილავთ მდგომაროებას, როცა ჟურნალისტის, რედაქციის წევრის პირადი, კორპორატიული ან სამოქალაქო ინტერესი შესაძლოა წინააღმდეგობაში მოვიდეს ჟურნალისტურ პრინციპებთან.

  • სიძულვილის ენის დაუშვებლობა.
  • ბავშვის ინტერესის უპირატესობა გაშუქებისას.
  • ინკლუზიური მედია.
  • სოციალურ მედიაში მუშაობის მეთოდოლოგია.
  • კონფლქიტების, ძალადობის, საგანგებო სიტუაციების, არჩევნების და სხვა მნიშვნელოვანი თემების გაშუქების პრინციპებს და სახელმძღვანელოებს, რომლებსაც ჩვენ ვაღიარებთ და ვეყრდნობით, თქვენ იპოვით აქ:

რეგიონულ მაუწყებელთა გაერთიანებული სააპელაცო საბჭოს გაიდლაინები:

https://mediacouncil.ge/

მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი:

https://matsne.gov.ge/ka/document/view/82792?publication=0

ქარტიის სარედაქციო სახელმძღვანელოები:

https://www.qartia.ge/ka/sakhelmdzghvanelo-tsesebi1

ეს სარედაქციო გზამკვლევი დამუშავებულია EU4Media -ს პროექტის ფაგრლებში მირანდა ჰერსტის (Miranda Hurst) (ედინბურგის ნეპერის (Napier) უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის ლექტორის და ნათია კუპრაშვილის – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორის თანამშრომლობით.